Login:
Password:

Forgot password? Register

Article


24
หวังว่า 吾輩未來 The Hope Down 泰国事务 (Political)
Posted 6 years ago by
changbaijiu    
Report


ประเทศไทยถูกยึดโดยมาเลเซียนานแล้ว เราไม่สามารถยืนยันความเป็นอิสระของประเทศและความสมบูรณ์หรือคอนโทรลระบบภาษีที่สมบูรณ์
เพื่อให้ห่างไกลปัญหาสัญชาติเป็นมากขึ้นและเร่งด่วนมากขึ้นกว่าประเทศไทย โชคดีที่ผู้คนมากขึ้นมีการตระหนักถึงปัญหานี้ ตัวอย่างเช่น 153728 ครั้งแรกในประเทศไทยความเป็นอิสระโดยปริมาณอิทธิพลของเขาและกิจการของเขา ciru ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจของเรา แต่วิธีการเหล่านี้ทั้งหมดจะสั้นของประเทศของเรา ประเทศไทยต้องไป เพิ่มเติม
ฉันหวังว่าเปลี่ยนไทยทะเลทรายในฟรีพอร์ต , มันหมายความว่า ฟรีโซน เราต้องเปิดตลาดให้ประเทศพันธมิตรเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของบาทและชนะการสนับสนุนระหว่างประเทศ แล้วเราจะทำ โดยภาษีมูลค่าเพิ่ม แน่นอน เราจะไม่สูญเสียกระฎุมพีแห่งชาติของเรา จนไม่มีผลผลิตของทุนไทย
และฉันก็รู้ว่า มีคนไทยในต่างประเทศ ฉันคิดว่าไม่สำคัญ เราต้องเป็นหนึ่งเดียวกับกองกำลังที่สามารถรวมตัวเพื่อสร้างประเทศไทย อนาคตอันใกล้มีรองรับไม่หยวน ในไทย
ไทยทรงพระเจริญ

泰國人民受馬來西亞壓迫已久,許多年來民生凋敝,軍紀廢弛,稅務不力,暹羅人已經到了生死存亡的邊緣。所幸,有不少仁人志士已然覺醒,他們爲泰國做著不屈的鬥爭。譬如泰王國已故前總理 153728 同志,依靠其影響力和鐵腕成功取得了泰國的獨立,現泰王國總理 ciru 也維持了泰國經濟秩序之穩定。
但是,暹羅人仍然掙紮在生死存亡的邊緣!我們必須前進!生命不息,戰鬥不止。
所以你們的常百久同志建議,把泰國變成一個自由港,就是無關稅市場。我們可以據此吸引外資和外國消費者,同時依靠增值稅完成政府的財政預算。凡是與我們結盟簽訂共同防禦協定的國家,我們都會向他們開放市場,反之則實行貿易禁運,這樣這些國家的商人就同時擁有兩個無關稅的商品市場,即本國和泰國,所以他們沒有理由拒絕。在泰國生産力和消費額爲零的時候,這樣做是蠻劃算的。
最後我必須要說,所有人——無論他們來自哪裏,都必須得到平等的權利。我們都是泰國公民,必須精誠團結才能取得泰國的獨立與繁榮。

Thailand was seized by Malaysia long ago. We couldn't assert the country's independence and integrity or contorl a complete taxation system.
So far, problem of nationality is becoming more and more urgent over Thailand. Fortunately, more and more people have realized this problem.For example, ex-CP 153728 made Thailand first independence by his influnce quantity and his affairs. CP ciru improve our economic environment. But those ways all is short of our country. Thailand need go astep further.
I hope transforming Thailand desert into a free-port, it means a trariff-free zone. We should open market for our allied-country to improve economic value of THB and win international support. Then we will make aprofit by value-added tax. Of course, we won't lost our national bourgeoisie, becauce so far there is not any productivity of capital in Thailand.
And i know there is a lot Thai citizen of foreign. I think it dosen't matter, we need unite with all forces that can be united to building Thailand. Near future there is no MYR no CNY in Thailand.
Hail adult Thailand!Only THB!

泰国人民受马来西亚压迫已久,许多年来民生凋敝,军纪废弛,税务不力,暹罗人已经到了生死存亡的边缘。所幸,有不少仁人志士已然觉醒,他们为泰国做着不屈的斗争。譬如泰王国已故前总理独裁者 153728 同志,依靠其影响力和铁腕成功取得了泰国的独立,现总理大马猴 ciru 也做出了虽然我不懂但你们懂得的卓越贡献。
但是,暹罗人仍然挣扎在生死存亡的边缘!我们必须从小阴沟里扑哧出来!
所以,你们最最可爱的老常,常百久同志建议,把泰国变成一个自由港,就是无关税市场。我们可以据此吸引外资和外国消费者,同时依靠增值税完成政府的财政预算。凡是与我们结盟签订共同防御协定的国家,我们都会向他们开放市场,反之则实行贸易禁运,这样这些国家的商人就同时拥有两个无关税的商品市场,即本国和泰国,所以他们没有理由拒绝。在泰国生产力和消费额为零的时候,这样做是蛮划算的。
最后我必须要说,泰国人、泰国华族同胞、中国同志、意大利老妖、菲佣、大马猴在这里都必须得到你们懂得的平等!我们手里的泰铢终将升值呀!

Next article:
การสอนภาษา 10分钟学会泰语语法 Language Teaching (6 years ago)

ESim
or
Register for free:
Only letters, numbers, underscore and space are allowed (A-Z,a-z,0-9,_,' ')
Show more

By clicking 'Sign Up!', you agree to the Rules and that you have read the Privacy Policy.

About the game:


USA as a world power? In E-Sim it is possible!

In E-Sim we have a huge, living world, which is a mirror copy of the Earth. Well, maybe not completely mirrored, because the balance of power in this virtual world looks a bit different than in real life. In E-Sim, USA does not have to be a world superpower, It can be efficiently managed as a much smaller country that has entrepreneurial citizens that support it's foundation. Everything depends on the players themselves and how they decide to shape the political map of the game.

Work for the good of your country and see it rise to an empire.

Activities in this game are divided into several modules. First is the economy as a citizen in a country of your choice you must work to earn money, which you will get to spend for example, on food or purchase of weapons which are critical for your progress as a fighter. You will work in either private companies which are owned by players or government companies which are owned by the state. After progressing in the game you will finally get the opportunity to set up your own business and hire other players. If it prospers, we can even change it into a joint-stock company and enter the stock market and get even more money in this way.


In E-Sim, international wars are nothing out of the ordinary.

"E-Sim is one of the most unique browser games out there"

Become an influential politician.

The second module is a politics. Just like in real life politics in E-Sim are an extremely powerful tool that can be used for your own purposes. From time to time there are elections in the game in which you will not only vote, but also have the ability to run for the head of the party you're in. You can also apply for congress, where once elected you will be given the right to vote on laws proposed by your fellow congress members or your president and propose laws yourself. Voting on laws is important for your country as it can shape the lives of those around you. You can also try to become the head of a given party, and even take part in presidential elections and decide on the shape of the foreign policy of a given state (for example, who to declare war on). Career in politics is obviously not easy and in order to succeed in it, you have to have a good plan and compete for the votes of voters.


You can go bankrupt or become a rich man while playing the stock market.

The international war.

The last and probably the most important module is military. In E-Sim, countries are constantly fighting each other for control over territories which in return grant them access to more valuable raw materials. For this purpose, they form alliances, they fight international wars, but they also have to deal with, for example, uprisings in conquered countries or civil wars, which may explode on their territory. You can also take part in these clashes, although you are also given the opportunity to lead a life as a pacifist who focuses on other activities in the game (for example, running a successful newspaper or selling products).


At the auction you can sell or buy your dream inventory.

E-Sim is a unique browser game. It's creators ensured realistic representation of the mechanisms present in the real world and gave all power to the players who shape the image of the virtual Earth according to their own. So come and join them and help your country achieve its full potential.


Invest, produce and sell - be an entrepreneur in E-Sim.


Take part in numerous events for the E-Sim community.


forum | Laws | Privacy policy | Staff | Wikia | Alpha | Primera | Secura | Suna | Zuna | Deriva | Pandemia | Euforia | esim political game
Play on