Login:
Password:

Forgot password? Register

Article

dane


Redactor

971


87
+update+ارتش مردمی (Military)
Posted 6 years ago by
dane    
Report


سلام

امروز با یه طرح ساده و کار امد در خدمتتونیم

اول تجهیزو بگم که این شکلیه و بر اساس قدرت کاریتون داده میشه
>>>>>>>>>>> خودمون بهتون پیام میدیم کجا کار کنید<<<<<<<<<<<<<<
>>>>>>>> اپدیت لیست تجهیز <<<<<<<<<<<

(کسی که اچ پی کم بیاره در حد توان انعطاف به خرج میدیم)
مهم تر از مقدار تجهیز نحوه دادن تجهیزه

ما هر جمعه
(میگیم جمعه ولی از 5 شنبه میدیم تا مشکلی پیش نیاد)

بهتون به اندازه کل هفته اینده فود و گیفت میدیم
مثلا هر کسی با
Skill 19
100 Food
100 Gift
میگیره
و مثلا هرکس با
Skill 6
food 60
Gift 40

ساپ با قرارداد براشون ارسال میشه

و این کار چنتا تا خوبی داره
1- خودتون خودتونو ساپ میکنید نیاز نیست حتما کسی ساپ بده و سرعت عملتون بالا میره
2- افراد با اسکیل 6 میتونن 6 روز کامل 10/10 با فول لیمیت بجنگن
3- حداقل چند روز میتونید فایت سنگینی بزنید
4- کشور با عملکرد بهتری دمیج میزنه

و مهمتر از اون به افراد
skill +12
دسترسی میدیم خودشون برای جنگیدنشون متناسب با وپی که جولوی اسمشون نوشته شده بالا و اجازه دارن
وقتی که اردر گذاشتیم جایی
برن و ساپ بردارن خودشون از توی ارتش و 5 دقیقه اخر جنگ بجنگن

ولی بقیه افراد که زیر اسکیل 12 هستن

یا زمانت باید بگیرن از یه ادم مورد تایید دولت باید فقط 20 گلد دبت 1 ماهه روشون بره نیازی نیست گلدی بدن
( حکم دزدی از ارتش ملی = بن دائم + میدونید که من دنبالش میرم اگه کسی از اعتمادمون سوئ استفاده کنه)


کسی وپ برداره نجنگه یا زیاد ورداره بدون اجازه
(روی زیاد برداشتن و پ نسبت به میزان دمیج انعطاف به خرج خواهیم داد)
کسی ورک نزنه برای ارتش
کسی فایت فعال نزنه
کسی اردر الکی ست کنه

1- جریمه میشه و حقوقش داده نخواهد شد
(بدون اخطار)
2- درصورت تشخیص دولت از ارتش اخراج میشهاین طرح برای ارتش
Iranian National MU (LAW)
اجباری است و کسانی که اجرا نکنند اخراج میشوند

اما برای اعضای ارتش
Iran National MU[inm]
اجباری نیست


از اعضای تمامی ارتش ها و بازیکنان دعوت میشه برای پیوستن به گارد جاوید فقط تلفن همراه خود شونو بدن به من
به وسیله یک پنل اسمس خودکار بهتون زمان جنگ و میزان ساپ رو اعلام میکنیم
ترکیه و اسرائیل با اسکایپ اینکارو میکنن
باعث میشه سرعت عملشون توی جنگا بالا بره و بازدهیه بیشتری از همون 10 میل دمیج داشته باشن هر راند


اعضای فعلی گارد جاوید
sarouye
amirb322
sina16
FARDIN
nimui
love77
dane
snyb
snookie
leila-jon


(اولین اسمس گارد جاوید ارسال شد)


Previous article:
گذشته حال فردا (6 years ago)

Next article:
Dissolution of The Federation (6 years ago)

ESim
or
Register for free:
Only letters, numbers, underscore and space are allowed (A-Z,a-z,0-9,_,' ')
Show more

By clicking 'Sign Up!', you agree to the Rules and that you have read the Privacy Policy.

About the game:


USA as a world power? In E-Sim it is possible!

In E-Sim we have a huge, living world, which is a mirror copy of the Earth. Well, maybe not completely mirrored, because the balance of power in this virtual world looks a bit different than in real life. In E-Sim, USA does not have to be a world superpower, It can be efficiently managed as a much smaller country that has entrepreneurial citizens that support it's foundation. Everything depends on the players themselves and how they decide to shape the political map of the game.

Work for the good of your country and see it rise to an empire.

Activities in this game are divided into several modules. First is the economy as a citizen in a country of your choice you must work to earn money, which you will get to spend for example, on food or purchase of weapons which are critical for your progress as a fighter. You will work in either private companies which are owned by players or government companies which are owned by the state. After progressing in the game you will finally get the opportunity to set up your own business and hire other players. If it prospers, we can even change it into a joint-stock company and enter the stock market and get even more money in this way.


In E-Sim, international wars are nothing out of the ordinary.

"E-Sim is one of the most unique browser games out there"

Become an influential politician.

The second module is a politics. Just like in real life politics in E-Sim are an extremely powerful tool that can be used for your own purposes. From time to time there are elections in the game in which you will not only vote, but also have the ability to run for the head of the party you're in. You can also apply for congress, where once elected you will be given the right to vote on laws proposed by your fellow congress members or your president and propose laws yourself. Voting on laws is important for your country as it can shape the lives of those around you. You can also try to become the head of a given party, and even take part in presidential elections and decide on the shape of the foreign policy of a given state (for example, who to declare war on). Career in politics is obviously not easy and in order to succeed in it, you have to have a good plan and compete for the votes of voters.


You can go bankrupt or become a rich man while playing the stock market.

The international war.

The last and probably the most important module is military. In E-Sim, countries are constantly fighting each other for control over territories which in return grant them access to more valuable raw materials. For this purpose, they form alliances, they fight international wars, but they also have to deal with, for example, uprisings in conquered countries or civil wars, which may explode on their territory. You can also take part in these clashes, although you are also given the opportunity to lead a life as a pacifist who focuses on other activities in the game (for example, running a successful newspaper or selling products).


At the auction you can sell or buy your dream inventory.

E-Sim is a unique browser game. It's creators ensured realistic representation of the mechanisms present in the real world and gave all power to the players who shape the image of the virtual Earth according to their own. So come and join them and help your country achieve its full potential.


Invest, produce and sell - be an entrepreneur in E-Sim.


Take part in numerous events for the E-Sim community.


forum | Laws | Privacy policy | Staff | Wikia | Alpha | Primera | Secura | Suna | Nova | Zuna | Deriva | esim political game
Play on