Login:
Password:

Forgot password? Register

Article

Blind Owl


Redactor

509


51
آشتی ملی (Old article)
Posted 8 years ago by
Blind Owl    
Report


درود بر مردم خوب و عزیز کشورم

همانطور که هممون می دونیم کشور از اول بازی به دو گروه سیاسی تشکیل شده و گروهی هم گوشه عزلت را انتخاب کرده اند. روی سخن من با هیچ کدوم از افراد اون دو گروه نیست چون 1 ساله دارم صحبت از صلح می زنم ولی با این دعواها انگاری صحبت های ما در گوش این عزیزان لالایی هستش.
قصد داشتم مثل بقیه افرادی که در این دو گروه نیستند سکوت کنم ولی دیدم دارم دوستانم را از دست می دهم و بعضا افرادی را می بینم که راه بیگانه را انتخاب کردند و از کشور خارج می شوند. لذا تصمیم گرفتم به طور کاملا خود جوش و یک شبه حزبی را تاسیس کنم به دور از هر گونه حاشیه ای و تنها فکر و ذهنمون ایران باشه نه حواشی و سیاست های مافیا گونه ای که هر دو گروه درست کرده اند. البته می دونم حرکت بدون تشکیل جلسه و صحبتی انجام شده و فقط خودم این تصمیم را گرفتم ولی مطمئنم این حزب ایرانی افراد و نوابغی را در خودش می بینه که می تونند به سرعت به این حزب و در نتیجه ایران کمک کنند و بنابر ضرب المثل جلوی ضرر را هر وقت بگیری منفعت است این تصمیم را ضرب العجل گرفتم تا از این آشوب ها و دعواها راحت شویم.

آشتی ملی
حزبی برای ایران, جایی به دور از کدورت و پناهگاهی برای افراد فراجناحی و با دیدگاه شایسته سالاری


برای شروع شرایطی برای عضویت وجود داره که بسیار برام مهمه و با خاطی برخورد میشه:
یکم برای من و این حزب مهم نیست چه سابقه ای از قبل داشتید مهم اینه که اینجا که وارد می شوید حزب قبلی خود را باید فراموش کنید
دوم دعوای درون حزبی به شرط تعقل و منطق پذیرفتنی است ولی دعوای خارج از حزب برای تصاحب منصب و قدرت سیاسی را به هیچ وجه نمی پذیریم
سوم مورد یک رعایت شود
چهارم ورودیه این حزب 0 ریال است

اینم بگم نه آرتیکلم وت می خواد نه ساب می خواد و نه حزب ایرانیمون پلیر زوری و حاشیه دار می خواد هدف از تاسیس حزب هم به چالش کشیدن و نابود کردن دو طرف با استفاده از کارهایی هستش که درون حزب انجام میدیم نه تخریب و افترا زدن به بقیهBlind Owl
امیرحسین رحمانی
آشتی ملی
433


Previous article:
Excuse us, Indian and Pakistani (8 years ago)

Next article:
انتخابات احزاب (8 years ago)

ESim
or
Register for free:
Only letters, numbers, underscore and space are allowed (A-Z,a-z,0-9,_,' ')
Show more

By clicking 'Sign Up!', you agree to the Rules and that you have read the Privacy Policy.

About the game:


USA as a world power? In E-Sim it is possible!

In E-Sim we have a huge, living world, which is a mirror copy of the Earth. Well, maybe not completely mirrored, because the balance of power in this virtual world looks a bit different than in real life. In E-Sim, USA does not have to be a world superpower, It can be efficiently managed as a much smaller country that has entrepreneurial citizens that support it's foundation. Everything depends on the players themselves and how they decide to shape the political map of the game.

Work for the good of your country and see it rise to an empire.

Activities in this game are divided into several modules. First is the economy as a citizen in a country of your choice you must work to earn money, which you will get to spend for example, on food or purchase of weapons which are critical for your progress as a fighter. You will work in either private companies which are owned by players or government companies which are owned by the state. After progressing in the game you will finally get the opportunity to set up your own business and hire other players. If it prospers, we can even change it into a joint-stock company and enter the stock market and get even more money in this way.


In E-Sim, international wars are nothing out of the ordinary.

"E-Sim is one of the most unique browser games out there"

Become an influential politician.

The second module is a politics. Just like in real life politics in E-Sim are an extremely powerful tool that can be used for your own purposes. From time to time there are elections in the game in which you will not only vote, but also have the ability to run for the head of the party you're in. You can also apply for congress, where once elected you will be given the right to vote on laws proposed by your fellow congress members or your president and propose laws yourself. Voting on laws is important for your country as it can shape the lives of those around you. You can also try to become the head of a given party, and even take part in presidential elections and decide on the shape of the foreign policy of a given state (for example, who to declare war on). Career in politics is obviously not easy and in order to succeed in it, you have to have a good plan and compete for the votes of voters.


You can go bankrupt or become a rich man while playing the stock market.

The international war.

The last and probably the most important module is military. In E-Sim, countries are constantly fighting each other for control over territories which in return grant them access to more valuable raw materials. For this purpose, they form alliances, they fight international wars, but they also have to deal with, for example, uprisings in conquered countries or civil wars, which may explode on their territory. You can also take part in these clashes, although you are also given the opportunity to lead a life as a pacifist who focuses on other activities in the game (for example, running a successful newspaper or selling products).


At the auction you can sell or buy your dream inventory.

E-Sim is a unique browser game. It's creators ensured realistic representation of the mechanisms present in the real world and gave all power to the players who shape the image of the virtual Earth according to their own. So come and join them and help your country achieve its full potential.


Invest, produce and sell - be an entrepreneur in E-Sim.


Take part in numerous events for the E-Sim community.


forum | Laws | Privacy policy | Staff | Wikia | Alpha | Primera | Secura | Suna | Roxa | Exura | Aura | esim political game
Play on