Login:
Password:

Forgot password? Register

Article

Blind Owl


Redactor

509


33
سلامی از جنس مردم (Old article)
Posted 8 years ago by
Blind Owl    
Report


باز هم درود می فرستم به مردم سرزمینم

بعد از حدود 2 ماه که آرتیکلی ندادم شرایط را طوری می بینم که کارد به استخوان رسیده و مجبور شدم این آرتیکل را بنویسم. از دو ماه قبل طبق برنامه های دوستان کار تبلیغاتی را شروع کردیم و بسیار عالی بود. کشور را در بهترین وضع موجود می دیدم ولی با سرور 2 تمام تلاش هایمان به هدر رفت. در این برهه زمانی شخصی را از دست دادیم که نمونه تمام عیار سیاست خارجی بود. اما این حوادث به اینجا ختم نشد و آتش های زیر خاکستری که از اول بازی شعله ور شده بود طی امروز و دیروز تبدیل به آتش فشان شد و مردم ما رنگ دعواهای داخلی را در جنگی رسمی دیدند. خیلی از دولت ها آمدیم و رفتیم ولی نتوانستیم این دعوای داخلی را حل کنیم. نمیدانم مشکل دولت ها بود یا اشخاص. اما یک چیز را خوب می دانم و آن این است که امروز دود این نزاع ها و شعبان بی مخ بازی ها در چشم تمامی مردم این کشور رفت و در آینده خواهد رفت. دیروز با طرح رفراندومی که دادم در ابتدا از سوی گروه حامی دولت موافقت هایی صورت گرفت و پیش شرط هایی هم گذاشته شد اما مخالفین دولت این پیشنهاد بنده را رد کردند و برخی دوستان بنده را عشق قدرت و یک چیزی می خواهد به بنده بماسد خواندند. امروز هم که جنگ راه افتاد نمی دانم کدام گروه ولی حدس می زنم هر دو گروه سعی بر آوردن تانک های خارجی داشتند و با دادن سی اس های غلط و مخالف قوانینی که در مجلس خودشان تصویب کرده اند, شهروندی به افرادی دادند که معلوم نیست تا کی می خواهند در این بل بشو سرا بمانند. در هر صورت کاری نه با مخالفین دولت دارم و نه با حامیان دولت و به عنوان یک فرد ایرانی با رئیس جمهور دولت کودتا مخالفم و با این سیاست ها ما را به ته چاه خواهد فرستاد.
بنده هم معذرت می خواهم که توی این مدتی که در سیاست ایران بودم فقط به فکر کشورگشایی و حفظ بخش های این کشور بودم. اگر روی کار و بازی تیمی تلاش می کردم شاید این حوادث اتفاق نمی افتاد.
در 9 راند جنگ پاکستان فقط 10 میلیون فایت زده شده ولی در جنگ داخلی در راند 2 که تموم نشده 30 میلیون توسط ایرانی ها زده شده... توی این یکسال فقط کشور گشایی کردیم ای کاش روی فرهنگ بازی تیمی کار می کردیماما چیزی که از شما مردم عزیز کشورم می خواهم این هستش که تا جایی که برای تان مقدور است برای این جنگ نجنگید حتی اگر قرار است تجهیزی به شما از سوی طرفین داده شود نگیرید و برای انقلابی که پاکستان و حتی هند که ممکن است راه بیندازد بجنگید. بدانید که آگاهی و عدم جهل شما ارزشش بسیار بیشتر از 150 اسلحه ای است که قرار است برای جنگ قدرت به شما داده شود.
و در آخر فاحشه تنی باشید اما مغزی نه


بدرود بر مردم آزادی خواه و صلح طلب کشورم
امیر حسین رحمانی
404

Previous article:
ورودی های جدید: کارهای روزانه (8 years ago)

Next article:
Excuse us, Indian and Pakistani (8 years ago)

ESim
or
Register for free:
Only letters, numbers, underscore and space are allowed (A-Z,a-z,0-9,_,' ')
Show more

By clicking 'Sign Up!', you agree to the Rules and that you have read the Privacy Policy.

About the game:


USA as a world power? In E-Sim it is possible!

In E-Sim we have a huge, living world, which is a mirror copy of the Earth. Well, maybe not completely mirrored, because the balance of power in this virtual world looks a bit different than in real life. In E-Sim, USA does not have to be a world superpower, It can be efficiently managed as a much smaller country that has entrepreneurial citizens that support it's foundation. Everything depends on the players themselves and how they decide to shape the political map of the game.

Work for the good of your country and see it rise to an empire.

Activities in this game are divided into several modules. First is the economy as a citizen in a country of your choice you must work to earn money, which you will get to spend for example, on food or purchase of weapons which are critical for your progress as a fighter. You will work in either private companies which are owned by players or government companies which are owned by the state. After progressing in the game you will finally get the opportunity to set up your own business and hire other players. If it prospers, we can even change it into a joint-stock company and enter the stock market and get even more money in this way.


In E-Sim, international wars are nothing out of the ordinary.

"E-Sim is one of the most unique browser games out there"

Become an influential politician.

The second module is a politics. Just like in real life politics in E-Sim are an extremely powerful tool that can be used for your own purposes. From time to time there are elections in the game in which you will not only vote, but also have the ability to run for the head of the party you're in. You can also apply for congress, where once elected you will be given the right to vote on laws proposed by your fellow congress members or your president and propose laws yourself. Voting on laws is important for your country as it can shape the lives of those around you. You can also try to become the head of a given party, and even take part in presidential elections and decide on the shape of the foreign policy of a given state (for example, who to declare war on). Career in politics is obviously not easy and in order to succeed in it, you have to have a good plan and compete for the votes of voters.


You can go bankrupt or become a rich man while playing the stock market.

The international war.

The last and probably the most important module is military. In E-Sim, countries are constantly fighting each other for control over territories which in return grant them access to more valuable raw materials. For this purpose, they form alliances, they fight international wars, but they also have to deal with, for example, uprisings in conquered countries or civil wars, which may explode on their territory. You can also take part in these clashes, although you are also given the opportunity to lead a life as a pacifist who focuses on other activities in the game (for example, running a successful newspaper or selling products).


At the auction you can sell or buy your dream inventory.

E-Sim is a unique browser game. It's creators ensured realistic representation of the mechanisms present in the real world and gave all power to the players who shape the image of the virtual Earth according to their own. So come and join them and help your country achieve its full potential.


Invest, produce and sell - be an entrepreneur in E-Sim.


Take part in numerous events for the E-Sim community.


forum | Laws | Privacy policy | Staff | Wikia | Alpha | Primera | Secura | Suna | Roxa | Exura | Aura | esim political game
Play on