Login:
Password:

Forgot password? Register

Article

lananat


Redactor

52


17
Швейк отива на война (Old article)
Posted 8 years ago by
lananat    
Report
Здравейте на всички !!!
До сега съм писала по-сериозни неща,но този път реших малко да разнообразя и да посветя тази статия
на всички ебългари,които се бият на страната на врага ни.ШВЕЙК ОТИВА НА ВОЙНА


Тъкмо в момента, когато горите по течението на Владайската река в София видяха гръцките войски да преминават реката в паническо бягство и когато долу гръцките дивизии една подир друга ядяха пердаха, който отдавна трябваше да получат, българското министерство на войната се сети, че и Швейк би могъл да помогне на еБългария .
Когато на Швейк донесоха повиквателното: подир една седмица да се яви на лекарски преглед на площад Македония, той тъкмо лежеше на легло, съборен отново от ревматизма си.
В кухнята госпожа Мюлерова му приготвяше кафе.
— Госпожа Мюлерова — зачу тя от стаята тихия глас на Швейк, — госпожа Мюлерова, елате за малко.
Когато прислужницата застана до леглото му, Швейк ѝ каза със същия тих глас:
— Седнете, госпожа Мюлерова.
В гласа му имаше нещо тайнствено и тържествено. Когато госпожа Мюлерова седна, Швейк се изправи в леглото си и рече:
— Аз отивам на война!
— Господи, Богородице — извика госпожа Мюлерова, — какво ще правите там?
— Ще воювам — отговори Швейк със задгробен глас, — еБългария здравата го е загазила. Горе напират към Видин, а долу се натискат към София. Където и да погледнеш, навсякъде гръцка войска, затуй ме и викат на война. Нали ви четох вчера във вестника, че скъпата ни родина са я забулили някакви облаци.
— Ама нали не можете да се помръднете,а и не знаете как се държи оръжието.
— Няма значение, госпожа Мюлерова, ще отида на война с количка. Нали знаете сладкаря на ъгъла, той има една такава количка. Преди години той изкарваше с нея сакатия си и зъл дядо на чист въздух. С тая количка, госпожа Мюлерова, вие ще ме откарате на война.

Останаха още два дни до датата, на която Швейк трябваше да се яви пред комисията.
През това време Швейк извърши необходимите приготовления. Преди всичко той изпрати госпожа Мюлерова да купи една войнишка фуражка, след това я изпрати да вземе назаем количката от сладкаря на ъгъла, с която той някога бе изкарвал на чист въздух хромия си и зъл дядо. После Швейк се сети, че му трябват и патерици. За щастие сладкарят пазеше и патериците като семеен спомен от дядото.
Липсваше само новобранската китка. И тя му бе доставена от госпожа Мюлерова, която видимо измършавя през тия дни. Където и да идеше, тя непрестанно плачеше.
И тъй в онзи паметен ден из софийските улици можеше да се наблюдава следната проява на вълнуващ патриотизъм:
Старата жена тикаше пред себе си количка, в която бе седнал човек с военна шапка с излъскана козирка и размахваше патерици. А на ревера му светеше пъстра новобранска китка.
И тоя човек, като размахваше непрестанно патериците си, викаше из софийските улици:
— Към София! Към София!
Подир него вървеше тълпа от хора, която непрекъснато растеше. Тя се беше зародила от незначителната групичка, събрала се пред къщата, от която Швейк тръгна на война.
Швейк можа да установи, че полицаите, които стояха на някои кръстовища, му отдаваха чест.
Така те се приближаваха към щаба на бригадата в София.
Когато докараха Швейк в бригадата и по заповед на дежурния офицер го заведоха със съответната преписка при полковник Журов, при него в канцеларията се намираше подпоручик Лазаров.
Като зърнаха Швейк, те извикаха гръмогласно:
— Пипнахме ли те пак! Мнозина тръгват като зверове, а се връщат още по-големи хищници, и ти си един от тях.
С влизането си в бригадата Швейк се озова в напълно нова обстановка, тъй като от общото оживление тук вече личеше, че бойните позиции не са много отдалечени. Наоколо навсякъде имаше артилерия и обози, от всяка къща излизаха войници от най-различни полкове, между тях — като някакъв военен елит — се разхождаха гърците. Ясно се чуваха топовни гърмежи.
Настъпи нощта.
Швейк легна в палатката и заспа.По едно време както сладко си спеше и сънуваше родния край се чу заповед:
-Бой, врага е близо,нападат ни
Швейк набързо стана ,нахлузи ботушите и както беше сънен грабна пушката и изскочи навън.
Зае удобна позиция и започна да стреля.
Когато всичко утихна и боя спря,Швейк забеляза че е от вражеската страна и се е бил за гърците.
Той беше арестуван и отведен за разпит при полковник Журов,който като го видя,смръщи вежди и попита:
- принуди ли ви някой да сторите това?
— Направих го без принуда.
— Доброволно?
— Доброволно.
— Без натиск?
— Без натиск.
— Знаете ли, че сте загубен?
...............
Швейк седеше на леглото в килията и през решетките на прозореца звучеше песента му:

Кой е като нас, войниците,
пламенно обичат ни девойките,
вземаме пари, богата работа,
царски си живеем винаги…
Трам тарара…
Това беше от мен
посветено на всички еШвейковциPrevious article:
ЗАПИТВАНЕ ДО samvoin (9 years ago)

ESim
or
Register for free:
Only letters, numbers, underscore and space are allowed (A-Z,a-z,0-9,_,' ')
Show more

By clicking 'Sign Up!', you agree to the Rules and that you have read the Privacy Policy.

About the game:


USA as a world power? In E-Sim it is possible!

In E-Sim we have a huge, living world, which is a mirror copy of the Earth. Well, maybe not completely mirrored, because the balance of power in this virtual world looks a bit different than in real life. In E-Sim, USA does not have to be a world superpower, It can be efficiently managed as a much smaller country that has entrepreneurial citizens that support it's foundation. Everything depends on the players themselves and how they decide to shape the political map of the game.

Work for the good of your country and see it rise to an empire.

Activities in this game are divided into several modules. First is the economy as a citizen in a country of your choice you must work to earn money, which you will get to spend for example, on food or purchase of weapons which are critical for your progress as a fighter. You will work in either private companies which are owned by players or government companies which are owned by the state. After progressing in the game you will finally get the opportunity to set up your own business and hire other players. If it prospers, we can even change it into a joint-stock company and enter the stock market and get even more money in this way.


In E-Sim, international wars are nothing out of the ordinary.

"E-Sim is one of the most unique browser games out there"

Become an influential politician.

The second module is a politics. Just like in real life politics in E-Sim are an extremely powerful tool that can be used for your own purposes. From time to time there are elections in the game in which you will not only vote, but also have the ability to run for the head of the party you're in. You can also apply for congress, where once elected you will be given the right to vote on laws proposed by your fellow congress members or your president and propose laws yourself. Voting on laws is important for your country as it can shape the lives of those around you. You can also try to become the head of a given party, and even take part in presidential elections and decide on the shape of the foreign policy of a given state (for example, who to declare war on). Career in politics is obviously not easy and in order to succeed in it, you have to have a good plan and compete for the votes of voters.


You can go bankrupt or become a rich man while playing the stock market.

The international war.

The last and probably the most important module is military. In E-Sim, countries are constantly fighting each other for control over territories which in return grant them access to more valuable raw materials. For this purpose, they form alliances, they fight international wars, but they also have to deal with, for example, uprisings in conquered countries or civil wars, which may explode on their territory. You can also take part in these clashes, although you are also given the opportunity to lead a life as a pacifist who focuses on other activities in the game (for example, running a successful newspaper or selling products).


At the auction you can sell or buy your dream inventory.

E-Sim is a unique browser game. It's creators ensured realistic representation of the mechanisms present in the real world and gave all power to the players who shape the image of the virtual Earth according to their own. So come and join them and help your country achieve its full potential.


Invest, produce and sell - be an entrepreneur in E-Sim.


Take part in numerous events for the E-Sim community.


forum | Laws | Privacy policy | Staff | Wikia | Alpha | Primera | Secura | Suna | Roxa | Exura | Aura | esim political game
Play on