Login:
Password:

Forgot password? Register

Article

Goxyto


Redactor

1205


22
За сМакедонцките Работи (Political)
Posted 7 years ago by
Goxyto    
Report


Би промениле ли нешто откако ја прочитавте статијата?
Republic of Macedonia
66.66 % Не, ништо.
16.66 % Аватарот на мојот профил.
16.66 % Аватарот и името на мојот весник и/или политичката партија.
Total votes: 6

Здраво луѓе,

Во оваа не толку долга статија ќе напишам збор-два за некои од работете кои јас ги гледам како монотони и не креативни.
Сакам да започнам со нас, играчите.

- http://primera.e-sim.org/citizenStatistics.html?statisticType=XP&countryId=15 -
На линкот можете да ги видете сите оние кои имаат македонско државјанство сортирани според нивното искуство или како што јас преферирам, нивната активност во играва. Што најмногу паѓа во око на прв поглед? Аватарите. После нив? Никовите. Во секој втор може да се забележи она патриотското. На голем број на аватарите ќе може да се забележи знамето од Кутлеш или територијата на Македонија пред 1913-та. Па нели ја играме играва поради забава? Барем затоа се создадени „видео игрите“. За забава и едукација, а не за препукување со некој кој има грчко државјанство, српско или бугарско во играва, а во РЛ е некој од Колумбија кој сака да научи нешто за Балканот па затоа одбрал да игра за некој од претходно споменатите.
Со поставување на патротски симболи не се докажува колку патриот сте и колку си ја сакате државата во која живеете.


Исто така сакам да ги спомнам и политичките партии во играва.
- http://primera.e-sim.org/partyStatistics.html?countryId=15 -
Во сМакедонија има единаесет политички партии од кои осум се поврзани со РЛ, било тоа името или аватарот. Па која е поентата за овде да сме толку многу блиску со РЛ доколку некој кој сака да потроши неколку минути на играва и да се опушти од настаните кои се случуваат во РЛ наидува на вакви работи. Можеме ние подобро. Јас лично сум за еднопартиски систем али овде ќе дојде до битка на мислења така да тешко да функционира тој начин кај нас.
Еве неколку „интересни“ партии од соседството:
-Албанија
-Бугарија
-Србија
-Хрватска
-Словенија
-Грција (Еве ти јаболка)


Интересни се и весниците во државава.
- http://primera.e-sim.org/newspaperStatistics.html?countryId=15
Дваесет од триесет и три весници во државава содржат име или слика со она патриотското наше од РЛ. Гледајки го бројот на новинари кај нас, може брзо да се прескокне оваа категорија бидејки нема никаков импакт врз играва.

Да не ја споменувам берзата која што е непостоечка кај нас.

И за крај, она што ја движи играва во една насока се воените единици.
- http://primera.e-sim.org/militaryUnitStatistics.html?miltaryUnitStatisticsType=TOTAL_DAMAGE&countryId=15
Доколку сакаш да бидеш забележан во некои битки, треба да си дел од силна воедна единица. Една воедна единица може да освои неколку битки, да крене неколку успешни востанија. Доколку си член од таква единица, голема е веројатноста да бидеш спомнат во некоја статија која ќе биде видлива на глобално ниво. Многу ми се допаѓа тоа што ние имаме воедни единици како: „Mountain Dew“, „АрМакедон“, „ТНТ“, „На Тасе Единицата“ или пак „Мордор“. Нивната активност, за жал, не е доволна. Интересна е и „Speedy's Unit“. Воедната единица го носи името и аватарот на играч кој веќе не е активен. Дали членовите на оваа единица имаат Бог или само го почитуваат неговото дело додека творел?

Статијата е пишувана најпријателски така што не сакам некој да се навреде од неа.

До следно читање,
Поздрав, Goxyto
-


Previous article:
План За Во Иднина (7 years ago)

Next article:
Old McDonald Had A Farm (Logos) (7 years ago)

ESim
or
Register for free:
Only letters, numbers, underscore and space are allowed (A-Z,a-z,0-9,_,' ')
Show more

By clicking 'Sign Up!', you agree to the Rules and that you have read the Privacy Policy.

About the game:


USA as a world power? In E-Sim it is possible!

In E-Sim we have a huge, living world, which is a mirror copy of the Earth. Well, maybe not completely mirrored, because the balance of power in this virtual world looks a bit different than in real life. In E-Sim, USA does not have to be a world superpower, It can be efficiently managed as a much smaller country that has entrepreneurial citizens that support it's foundation. Everything depends on the players themselves and how they decide to shape the political map of the game.

Work for the good of your country and see it rise to an empire.

Activities in this game are divided into several modules. First is the economy as a citizen in a country of your choice you must work to earn money, which you will get to spend for example, on food or purchase of weapons which are critical for your progress as a fighter. You will work in either private companies which are owned by players or government companies which are owned by the state. After progressing in the game you will finally get the opportunity to set up your own business and hire other players. If it prospers, we can even change it into a joint-stock company and enter the stock market and get even more money in this way.


In E-Sim, international wars are nothing out of the ordinary.

"E-Sim is one of the most unique browser games out there"

Become an influential politician.

The second module is a politics. Just like in real life politics in E-Sim are an extremely powerful tool that can be used for your own purposes. From time to time there are elections in the game in which you will not only vote, but also have the ability to run for the head of the party you're in. You can also apply for congress, where once elected you will be given the right to vote on laws proposed by your fellow congress members or your president and propose laws yourself. Voting on laws is important for your country as it can shape the lives of those around you. You can also try to become the head of a given party, and even take part in presidential elections and decide on the shape of the foreign policy of a given state (for example, who to declare war on). Career in politics is obviously not easy and in order to succeed in it, you have to have a good plan and compete for the votes of voters.


You can go bankrupt or become a rich man while playing the stock market.

The international war.

The last and probably the most important module is military. In E-Sim, countries are constantly fighting each other for control over territories which in return grant them access to more valuable raw materials. For this purpose, they form alliances, they fight international wars, but they also have to deal with, for example, uprisings in conquered countries or civil wars, which may explode on their territory. You can also take part in these clashes, although you are also given the opportunity to lead a life as a pacifist who focuses on other activities in the game (for example, running a successful newspaper or selling products).


At the auction you can sell or buy your dream inventory.

E-Sim is a unique browser game. It's creators ensured realistic representation of the mechanisms present in the real world and gave all power to the players who shape the image of the virtual Earth according to their own. So come and join them and help your country achieve its full potential.


Invest, produce and sell - be an entrepreneur in E-Sim.


Take part in numerous events for the E-Sim community.


forum | Terms of Service | Privacy policy | Support | Wikia | Alpha | Luxia | Primera | Secura | Suna | Versa | Chimera | Nexia | esim political game
Play on