Login:
Password:

Forgot password? Register

Article

arsalan222


Redactor

20


13
گزارش پایان دوره (Political)
Posted 1 month ago by
arsalan222    
Report


سلام به همه هموطنان و دوستان عزیز امیدوارم که حالتون خوب باشه،دوستان با توجه به نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری بنده خودم را موظف دونستم تا مقاله ای در مورد کارهای انجام شده در این دوره ارائه بدم و به اطلاع شما هموطنان عزیز برسانم


خب دوستان عزیز در ابتدا جا داره از کابینه کشور که در این دوره بار زیادی و به دوش کشیدند و زحمات فروانی کشیدند به ویژه پرهام ،امیرعباس و امین عزیز تشکر کنم
همچنین جا داره از همه عزیزانی که در این دوره با دولت همکاری کردند و منت گذاشتند نیز تشکر کنم از جمله ؛

Farshadd Arkant00n parmis92 mh1375
اگه عزیزی و فراموش کردیم یادداشت کنیم به بزرگی خودش مارو ببخشه و از ایشون هم تشکر میکنیم
جمع بندی دوره

خب دوستان همینطور که از موضوع مقاله مشخصه هدف از این مقاله اطلاع رسانی در مورد کارهای انجام شده در این دوره هست. در ابتدا باید بگم که افتخار این دوره و این دولت این است که خوشبختانه با تلاش های فراوان اعضای کابینه موفق شدیم به تمامی وعده هایی که در این دوره داده شد عمل کنیم و مدیون کشور در این زمینه نباشیم.
ابتدا باید بگم در بخش سیاسی تمامی ام پی پی ها به روز رسانی شد و با تعداد زیادی از کشور های دوست و متحد ام پی پی بستیم و توانستیم در این زمینه به موفقیت های خوبی برسیم.
بزرگترین کاری که در این دوره با همت وزارت امور خارجه کشور انجام شد،همینطوری که در مقاله ابتدا دوره قول داده بودیم، افزایش کشور های اتحاد و تبدیل شدن به یکی از اتحاد های قدرتمند سرور بود . خوشبختانه موفق شدیم کشور های عضو اتحاد و از ۲ کشور یعنی امریکا و ایران به ۷کشور ارتقاع بدیم. و همه ی این کشور ها قدرتمند و یا ارزش مند به لحاظ منطقه ای برای کشور ما بودند و افتخار دادن و به اتحاد ما اضافه شدند

همچنین با تلاش های وزارت اقتصاد کشور، بازار کار کشور رونق گرفت و در مهارت های اقتصادی مختلف کار ایجاد شد. البته همینطور که مستحضر هستید جاب افر های کذاشته شده در حدود هر ۲ هفته یکبار به طور کامل پاک میشوند ، در اینجا هم مستثنا نیست و‌بعد از ۲ هفته جاب افر ها پاک شد اما خوشبختانه در این دو هفته وورکر های خوبی جذب ارتش ملی شدند و این جاب افر ها موثر بود، انشالله در دوره های اینده نیز این روند توسط رییس جمهوری های دیگه ادامه پیدا کند و رونق بازار کار ایران دائمی شود. .
همچنین به لحاظ اقتصادی-نطامی نیز با زحمات وزارت دفاع و وزارت اقتصاد و همچنین وورکر های ارگ ساپ کشور رشد نسبتا خوبی داشت که البته به دلایل امنیتی مقدار این افزایش ها در این مقاله ذکر نمیشود.

خب دوستان این مقاله به پایان رسید و در اخر میخوام اعلام کنم که بنده برای دوره اینده ریاست جمهوری کاندید نمیشوم و از همینجا برای رییس جمهور دوره اینده ارزوی موفقیت و سربلندی دارم.
❤️❤️❤️ زنده باد ایران و ایرانی 🇮🇷🇮🇷🇮🇷Previous article:
Delta Coaliation Update (2 months ago)

ESim
or
Register for free:
Only letters, numbers, underscore and space are allowed (A-Z,a-z,0-9,_,' ')
Show more

By clicking 'Sign Up!', you agree to the Rules and that you have read the Privacy Policy.

About the game:


USA as a world power? In E-Sim it is possible!

In E-Sim we have a huge, living world, which is a mirror copy of the Earth. Well, maybe not completely mirrored, because the balance of power in this virtual world looks a bit different than in real life. In E-Sim, USA does not have to be a world superpower, It can be efficiently managed as a much smaller country that has entrepreneurial citizens that support it's foundation. Everything depends on the players themselves and how they decide to shape the political map of the game.

Work for the good of your country and see it rise to an empire.

Activities in this game are divided into several modules. First is the economy as a citizen in a country of your choice you must work to earn money, which you will get to spend for example, on food or purchase of weapons which are critical for your progress as a fighter. You will work in either private companies which are owned by players or government companies which are owned by the state. After progressing in the game you will finally get the opportunity to set up your own business and hire other players. If it prospers, we can even change it into a joint-stock company and enter the stock market and get even more money in this way.


In E-Sim, international wars are nothing out of the ordinary.

"E-Sim is one of the most unique browser games out there"

Become an influential politician.

The second module is a politics. Just like in real life politics in E-Sim are an extremely powerful tool that can be used for your own purposes. From time to time there are elections in the game in which you will not only vote, but also have the ability to run for the head of the party you're in. You can also apply for congress, where once elected you will be given the right to vote on laws proposed by your fellow congress members or your president and propose laws yourself. Voting on laws is important for your country as it can shape the lives of those around you. You can also try to become the head of a given party, and even take part in presidential elections and decide on the shape of the foreign policy of a given state (for example, who to declare war on). Career in politics is obviously not easy and in order to succeed in it, you have to have a good plan and compete for the votes of voters.


You can go bankrupt or become a rich man while playing the stock market.

The international war.

The last and probably the most important module is military. In E-Sim, countries are constantly fighting each other for control over territories which in return grant them access to more valuable raw materials. For this purpose, they form alliances, they fight international wars, but they also have to deal with, for example, uprisings in conquered countries or civil wars, which may explode on their territory. You can also take part in these clashes, although you are also given the opportunity to lead a life as a pacifist who focuses on other activities in the game (for example, running a successful newspaper or selling products).


At the auction you can sell or buy your dream inventory.

E-Sim is a unique browser game. It's creators ensured realistic representation of the mechanisms present in the real world and gave all power to the players who shape the image of the virtual Earth according to their own. So come and join them and help your country achieve its full potential.


Invest, produce and sell - be an entrepreneur in E-Sim.


Take part in numerous events for the E-Sim community.


forum | Laws | Privacy policy | Staff | Wikia | Alpha | Primera | Secura | Suna | Nova | Zuna | Deriva | esim political game
Play on